BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W JAWORZU

Przedmiotem projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu” zlokalizowanego w rejonie ulicy Koralowej w Jaworzu jest budowa ogólnodostępnej otwartej infrastruktury sportowej obejmującej trzy obiekty sportowe – boisko do piłki nożnej, kort tenisowy oraz boisko do piłki siatkowej wraz z trybunami. Ta zrealizowana gminna inwestycja przyczyni się w rezultacie do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz regionu, na co wpływ będzie mieć głównie zwiększona aktywność fizyczna mieszkańców sprzyjająca w dalszej kolejności poprawie ich zdrowia. Jest to szczególnie istotne w naszej gminie, gdzie nie było dotąd w zasadzie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Tym samym na terenie oddziaływania inwestycji z uwagi na brak w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej istniało niezwykle duże zapotrzebowanie lokalnej społeczności na realizację tego typu inwestycji.

Na obszarze gminy Jaworze zidentyfikowano następujące problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać:

- niewykorzystany potencjał sportowców i działaczy wielu klubów sportowych działających na obszarze gminy,
- brak możliwości rozwoju zawodników klasy regionalnej, ponadregionalnej, a nawet ogólnopolskiej, wynikający z braku odpowiedniej infrastruktury sportowej,
- mała aktywność mieszkańców gminy w czynnym uczestnictwie w sporcie i rekreacji ruchowej z uwagi na brak odpowiednich warunków,
- pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży, w tym duży udział dzieci z wadami postawy w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży szkolnej,
- brak dostępu do pełnowymiarowych obiektów sportowych na terenie Gminy, spełniających odpowiednie normy i standardy - nieodpowiedni do współczesnych wymagań standard infrastruktury społecznej (tak jakościowy, jak i ilościowy),
- brak możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz seniorów w dyscyplinach sportowych wymagających odpowiedniego zaplecza,
- niewystarczające warunki do prowadzenie zajęć edukacyjnych (w tym pozalekcyjnych) z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury dla dzieci i młodzieży,
- problemy zdrowotne dzieci i młodzieży oraz zagrożenie patologiami społecznymi,
- marginalizacja regionu w zakresie rozwoju kultury, sportu i rekreacji oraz niewielkie zainteresowanie ze strony turystów,
- niski poziom wykorzystania infrastruktury sportowej przez kluby i sekcje sportowe,
- niepełne wykorzystanie potencjału społecznego gminy oraz regionu,
- niedostateczny poziom atrakcyjności inwestycyjnej gminy i regionu wywołany niedorozwojem funkcji społecznych.

 


 

Wymienione powyżej problemy jednoznacznie świadczą o konieczności realizacji inwestycji polegającej na budowie pełnowymiarowego kompleksu sportowego na terenie Gminy Jaworze.

Kompleks sportowy zlokalizowany będzie przy ulicy Koralowej i wykorzystywany będzie przez wszystkich mieszkańców Gminy Jaworze na zasadach ogólnodostępności i nieodpłatnego korzystania.


DANE TECHNICZNE KOMPLEKSU

Lp. Nazwa elementu Dane techniczne
1 Boisko do piłki nożnej - Poziom terenu 393,50 m n. p. m.
- Wymiary 126,00 x 70,00 = 8820 m²
- Pole gry 110,00 x 64,00 = 7040 m²
2 Kort do tenisa ziemnego - Poziom terenu 393,0 m n. p. m.
- Wymiary 17,97x33,79 = 607,21m²
- Pole gry 10,97x23,77 = 260,76 m2
3 Boisko do siatkówki - Poziom terenu 393,0 m n. p. m.
- Wymiary 28,00 x 15,00= 420,00 m²
- Pole gry 9,00 x 18,00 =  162,00 m²
4 Trybuny - Powierzchnia trybun 3-rzędowych (wraz z dojściami i schodami) - 182m²
- Powierzchnia trybun 2-rzędowych (wraz z komunikacją)  129m²
Ogółem powierzchnia boisk:
- 9 847,21 m
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

· Poziom terenu 393,50 m n. p. m.

· Wymiary 126,00 x 70,00 = 8820 m²

Pole gry 110,00 x 64,00 = 7040 m²


Celem ogólnym projektu, zgodnym z celem Priorytetu IX oraz Działania 9.3. RPO WSL jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu i gminy Jaworze stymulowana poprzez poprawę warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. Celem bezpośrednim projektu pod tytułem „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu” jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu i gminy Jaworze wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez stworzenie nowego obiektu o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców regionu i gminy.

Wskaźnik produktu dla inwestycji określono jako:
-Liczba wybudowanych otwartych obiektów sportowych – 1 szt.
-Powierzchnia wybudowanych otwartych obiektów sportowych – 9 847,21 m2 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym - 1 szt.
-Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym - 311 m2
-Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu - 1 szt.

Zgodnie z harmonogramem, docelowe wartości wskaźniki osiągną w 2010 roku, z tym że pełne ich wykorzystanie rozpocznie się dopiero w 2011 roku.

Wskaźnik rezultatu dla projektu „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu” zdefiniowano jako:
- Liczba osób korzystających z otwartych obiektów sportowych – 5 222 osoby
- Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych - 22 szt.
- Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z otwartych obiektów sportowych po zrealizowaniu projektu - 524 osoby


Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w następujący sposób:

- wartość ogółem - 1 325 232,46 zł

- wydatki kwalifikowane - 1 193 585,92 zł

- środki EFRR - 1 014 548,03 zł

- wkład własny - 310 684,43 zł


Do głównych korzyści w związku z realizacją niniejszej inwestycji należą m.in.:
- popularyzacja dyscyplin sportowych – moda na sport
- kształtowanie nawyków kultury fizycznej i zdrowotnej
- poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
- promocja sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych
- możliwość aktywnego spędzania czasu przez cały rok (również zimą)
- poprawa stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej mieszkańców
- wyrównanie szans w dostępie do pozaszkolnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich
- zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnym systemie
- współzawodnictwa sportowego
- zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych
- wzrost uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej
- równy i nieutrudniony dostęp do obiektu dla amatorskich oraz nieamatorskich klubów sportowych
- wyrównywanie różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży o różnym statusie społecznym, pochodzących z terenów wiejskich oraz uczniów niepełnosprawnych
- wspieranie postaw promujących aktywność ludności w sferze sportu
- wspieranie inicjatyw upowszechniania aktywności fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych
- zagospodarowanie gminy, regionu oraz województwa w infrastrukturę sportu i rekreacji umożliwiającą upowszechnianie kultury fizycznej, osiąganie sukcesów sportowych oraz prozdrowotną rekreację
- rozwój infrastruktury krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
- rozwój infrastruktury sportowej ogólnodostępnej

Mając na uwadze wnioski z niniejszego Studium, można bez obaw udowodnić, że realizacja przedmiotowego projektu zapewni:

1. spełnienie potrzeb mieszkańców Gminy Jaworze w zakresie infrastruktury sportowej, które wynikają z faktu, że w najbliższej okolicy podobne obiekty nie występują – Gmina Jaworze jako jedyna w powiecie bielskim nie posiadała dotąd ogólnodostępnej infrastruktury sportowej,

2. ogólnodostępność nowo wybudowanego obiektu otwartej infrastruktury sportowej, który będzie w pełni osiągalny i otwarty dla mieszkańców Gminy Jaworze i najbliższych okolic – będzie wykorzystywany również przez kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje sportowe i rekreacyjne z tym, że zasadą będzie, iż pierwszeństwo wykorzystania obiektu będą mieć mieszkańcy gminy oraz amatorskie organizacje i stowarzyszenia,

3. promocję aktywnych form spędzania czasu z wykorzystaniem kompleksu sportowego (boisk oraz kortu) poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zajęć i sekcji sportowych – formą zapewniającą odpowiedni poziom imprez i wydarzeń będzie m.in. wyposażenie kompleksu w trybuny dla widzów.